top of page

Pogoji zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

V skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitve Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba«), spletna stran www.izbrale-mame.com (v nadaljevanju: »Spletna stran«) ​​svojim uporabnikom zagotavlja osnovne informacije o tem, kdo je upravljavec in obdelovalec podatkov, kdo so prejemniki podatkov, katere osebne podatke obdeluje Spletna stran, za kakšne namene in koliko časa se ti osebni podatki hranijo. Spletna stran obdeluje vse osebne podatke v skladu s Splošno uredbo, Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Narodne novine RH št. 42/18), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur.l. RS št. 163/22) in drugimi veljavnimi predpisi.

Podjetji Selektiva d.o.o., Baranovićeva 12, Zagreb, Hrvaška, MB: 04749766, OIB: 51781810407 ter Promo.fil d.o.o., Letališka 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: 51776189, MŠ: 3665054 (skupaj v nadaljevanju: „Izbrale mame“) delujeta kot upravljavca osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe. Namen teh Pravil o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov je informirati uporabnike Spletne strani o veljavnih postopkih v zvezi z zbiranjem in obdelavo njihovih osebnih podatkov. Namen zbiranja podatkov je izključno statistične narave.

Podatke (e-poštni naslov), ki nam jih posredujete, uporabljamo izključno za dostavo anket in statističnih analiz. Če nam teh informacij ne posredujete, ne boste prejeli nobenih prihodnjih anket. Podatke, ki nam jih boste posredovali, bosta upravljavca uporabljala in jih posredovala izključno naročnikom spletnega anketiranja (brez identifikacije udeleženca raziskave – naročnik je upravičen le do statističnih rezultatov).

Ostale podatke (starostna skupina vas in vaših otrok, regija prebivališča, na katerih družbenih omrežjih imate svoje profile), ki nam jih posredujete, uporabljamo izključno za statistično obdelavo in analizo anket, da bi zagotovili starostno in regijsko razpršenost in pokritost in s tem bolj kvalitetne in verodostojne rezultate anket.

Ta Spletna stran ne bo uporabljala ali delila osebnih podatkov uporabnika za namene, ki niso povezani s tistimi, ki so opisani v teh Pravilih o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov, ne da bi o tem predhodno obvestila uporabnika in mu po potrebi ponudila, da se odloči, ali lahko Spletna stran njegove osebne podatke uporabi na kak drug način.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca ima:

•              pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

•              pravico do popravka,

•              pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«),

•              pravico do omejitve obdelave,

•              pravico do prenosljivosti podatkov,

•              pravico do ugovora,

•              pravico do preklica privolitve, kadar se podatki obdelujejo na podlagi privolitve.

Posameznik lahko svoje pravice uveljavlja s pisno zahtevo poslano na elektronski naslov izbrale.mame@gmail.com ali vop@selektiva.hr. Na popolne zahteve je vsaj eden od upravljavcev dolžan odgovoriti v roku 30 dni od prejema zahteve.

Posameznik se mora ustrezno identificirati in vsebinsko opredeliti svojo zahtevo. Potreben je podroben in natančen opis zahteve in podatkov, do katerih želi posameznik dostopati. Ob upravičenem dvomu v identiteto posameznika, je ta lahko pozvan, da se kako identificira.

S pisno zahtevo na elektronski naslov izbrale.mame@gmail.com ali vop@selektiva.hr lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev ali popravek. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke je potrebno popraviti oziroma omejiti njihovo uporabo.

Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na elektronski naslov izbrale.mame@gmail.com ali vop@selektiva.hr. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik lahko te pravice uveljavlja le v lastnem imenu.

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je do preklica s strani posameznika.

Avtomatizirana obdelava

Upravljavca ne izvajata ali uporabljata avtomatiziranega odločanja na podlagi pridobljenih osebnih podatkov v smislu avtomatiziranega in avtonomnega strojnega sprejemanja odločitev o pravicah in obveznostih posameznika.

Prijava v skupnost Izbrale mame

V skupnost »Izbrale mame« se lahko prijavi vsaka mama. Pridržujemo pa si pravico, da nekaterim osebam onemogočimo dostop do skupnosti brez ustrezne obrazložitve. S prijavo v skupnost »Izbrale mame« se oseba, ki se prijavlja, zaveda in je seznanjena, da je sodelovanje možno le pod pogojem sprejetja Splošnih pogojev poslovanja, da ima pravico sodelovati v raziskavi samo polnoletna oseba, ki je hkrati tudi mama, ter da je sodelovanje možno samo za osebe z urejenim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebje, ki deluje pri projektu "Izbrale mame", se pod nobenim pogojem ne sme registrirati v skupnosti „Izbrale mame“.

Ta stran uporablja piškotke in digitalni odtis. S sprejemom vstopa v skupnost „Izbrale mame“ se strinjate z uporabo piškotkov in digitalnega odtisa.

Registracija in osebni podatki

Za namen statistične analize, ki jo spletna stran "Izbrale mame" posreduje svojim strankam, potrebujemo določene podatke o naših članicah, vendar to ne vključuje zaupnih podatkov, kot so vaši dohodki, število družinskih članov, davčna številka ipd. Posredovanje takšnih podatkov ni pogoj za sodelovanje v anketah »Izbrale mame«.

Izstop iz skupnosti Izbrale mame

Članice lahko izrazijo željo po izstopu iz skupnosti »Izbrale mame«, ki jo vodita podjetji Selektiva d.o.o. in Promo.fil d.o.o., kar pomeni, da v prihodnje ne bodo več prejemale naših vabil za spletne ankete in raziskave. Kmalu po tem, ko članica izrazi željo, da zapusti skupnost, bodo njeni podatki izbrisani iz baze podatkov "Izbrale mame".

Če članica ne izpolni nobenega anketnega vprašalnika več kot 12 mesecev, se razglasi za neaktivno. Spletna stran "Izbrale mame" si pridržuje pravico do brisanja neaktivnih članic iz svoje baze.

Način delovanja skupnosti Izbrale mame

Vse članice skupnosti »Izbrale mame« se strinjajo, da jim bo spletna stran »Izbrale mame« pošiljala e-pošto s povezavami do anketnih vprašalnikov. Članice niso dolžne odgovarjati na anketne vprašalnike. Vprašalnike je treba izpolniti samo enkrat. Oseba ne more imeti več kot enega profila. Skupnost "Izbrale mame" ima pravico deaktivirati članice, ki kršijo to pravilo. Članice lahko svoja vprašanja postavljajo po elektronski pošti na izbrale.mame@gmail.com ali info@selektiva.hr .

Spletna stran "Izbrale mame" je sprejela ukrepe za zagotavljanje varnosti podatkov. V primeru, da se v e-pošti, poslani članicam, slučajno pojavijo kakršni koli virusi, se morajo članice zavedati, da spletna stran »Izbrale mame« ne odgovarja za posledice, ki bi jih takšni primeri lahko povzročili, in zato ni možno zahtevati odškodnino.

Spletna stran »Izbrale mame« ne more zagotoviti ne minimalnega ne maksimalnega števila anketnih vprašalnikov na leto.

Ko zahtevano število anketirank - s statističnega vidika - izpolni anketni vprašalnik, ima spletna stran "Izbrale mame" pravico zapreti anketo in zavrniti nadaljnje odgovore.

Registracija anketnih odgovorov

Poleg podatkov o anketirankah, bo spletna stran »Izbrale mame« zbirala in hranila tudi druge vrste podatkov v zvezi z anketirankami, pri čemer bodo vsi tovrstni podatki pridobljeni iz lastnih odgovorov anketirank. Takšni podatki se lahko nanašajo tudi na povsem zasebne poglede anketirank.

Članice soglašajo, da spletna stran »Izbrale mame« evidentira odgovore, ki so jih posredovale v anketah, pri čemer ti odgovori vsebujejo podatke o povsem zasebnih pogledih anketirank – z namenom kasnejše uporabe evidentiranih podatkov za namene izdelave statističnih analiz.

Vsaka članica ima pravico zahtevati informacije o osebnih podatkih, ki so registrirani v skupnosti »Izbrale mame«. Poleg tega ima vsaka članica, ki ugotovi, da so bili osebni podatki pomotoma vneseni v bazo podatkov, pravico zahtevati popravek le-teh.

Posredovanje registriranih podatkov

Vse članice bodo soglašale, da spletna stran „Izbrale mame“ posreduje informacije o registrirani članici in o anketni raziskavi drugemu podjetju za tržne raziskave. Vendar bo zadevno podjetje za tržne raziskave upoštevalo pogoj, da se podatki lahko uporabljajo izključno za statistične namene, in ne bo posredovalo ali nadalje razkrilo podatkov, kot so ime anketiranke, poštni naslov ali drugi osebni podatki, ki bi se lahko uporabili za razkritje identitete določene anketiranke.

Pogoji sodelovanja

Spletna stran „Izbrale mame“ si pridržuje pravico do spremembe veljavnih pogojev sodelovanja na www.izbrale-mame.com

O morebitnih spremembah pogojev bodo vse članice obveščene v najkrajšem možnem času.

Izpolnjevanje anket

Anketiranke, ki izpolnjujejo anketo »Izbrale mame«, se strinjajo, da to počnejo prostovoljno in da ne pričakujejo materialnih koristi.

Pravice uporabnic

Uporabnica te spletne strani ima kadarkoli pravico do pristopa do svojih osebnih podatkov, vpogleda v svoje osebne podatke, pravico do obveščenosti o obdelavi osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do preklica privolitve, pravico do vložitve pritožbe, pravico do popravka in spremembe osebnih podatkov v primeru, če so podatki nepopolni ali nepravilni, pravico do izbrisa osebnih podatkov v primerih, kot sta prenehanje namena obdelave in preklic privolitve. Za uveljavljanje zgornjih pravic lahko pošljete e-pošto na izbrale.mame@gmail.com ali vop@selektiva.hr

bottom of page
https://manage.wix.com/dashboard/a0d4e833-ad6c-4290-b5f3-8c6c2f6f7cc3/home