top of page

'Izbrale mame' in 'Momfluencers - powered by moms'

Splošni pogoji poslovanja

 

1. Uvod

 

Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo celotno razmerje med fizičnimi osebami, ki se prijavijo v skupnost Izbrale mame in skupnostjo Momfluencers – powered by Moms v okviru projekta 'Izbrale mame' na spletni strani www.izbrale-mame .com (v nadaljevanju posameznik Član in sočlani) in družba Selektiva d.o.o., Baranovićeva 12, 10 000 Zagreb, Republika Hrvaška, DDV številka: HR51781810407, MB: 04749766 (v nadaljevanju: Organizator). Za namene teh splošnih pogojev se član in organizator skupaj imenujeta stranki in stranki posamično.

 

Organizator izvaja tržne raziskave s spletno metodo in posredovanjem oglaševanja prek družbenih omrežij na trgu pod blagovno znamko 'Izbrale mame'. Obseg posredniškega oglasnega prostora je odvisen od želja strank, zato Organizator članom ne daje nobenih garancij, da bodo izbrani za sodelovanje v oglaševalski akciji.

2. Prijave v družino »Izbrale mame« in trajanje članstva

Oseba postane članica 'Izbrale mame' z vpisom vseh obveznih podatkov v spletni obrazec in izrazom strinjanja s Splošnimi pogoji, ki urejajo obdelavo osebnih in drugih podatkov. Vsaka članica ob vpisu v družino 'Izbrale mame' izrazi, da se strinja s Splošnimi pogoji in se zavezuje, da bo ves čas članstva v družini Izbrale mame spoštovala določila Splošnih pogojev.

 

Članica družine »Izbrale mame« lahko postane samo polnoletna oseba, ki je hkrati tudi mati. Oseba, ki ni mati, ne more postati članica. Članstvo je prostovoljno. Članica lahko kadarkoli prekine članstvo v družini 'Izbrale mame'.

Organizator lahko članu kadarkoli prekine članstvo brez navedbe razloga. V primeru, da Član v skladu z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zahteva izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, to pomeni, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov ali zahteva, da uveljavljanja pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, članici preneha članstvo v družini »Izbrale mame«.

3. Informacije, ki jih zagotovi članica

Član se zavezuje, da so vsi podatki, posredovani organizatorju, resnični in točni. Član se zavezuje, da bo redno posodabljal vse podatke, ki jih posreduje organizator. Član se zaveda, da lahko organizatorju zaradi posredovanja neresničnih ali napačnih podatkov, to je zaradi kršitve obveznosti ažuriranja podatkov, nastane škoda, za katero član odgovarja po splošnih pravilih o škodni odgovornosti.

Obdelava osebnih podatkov članice je podrobneje opisana v posebnem dokumentu (»Izbrale mame – pogoji zasebnosti in varovanja osebnih podatkov«).

4. Načini sodelovanja med strankami

Za vsako oglaševalsko akcijo, ki jo naroči naročnik, bo organizator za sodelovanje v oglaševalski akciji angažiral enega ali več članov. Organizator bo člane za sodelovanje v akciji izbral po lastni presoji, ne da bi za vsako akcijo izbral posameznega člana. Po tem, ko bo Organizator izbral člane za sodelovanje v akciji, bosta strani sklenili dogovor o načinu in trajanju sodelovanja ter o drugih bistvenih elementih sodelovanja, kot so število objav na družbenih omrežjih in like (v nadaljevanju: Pogodba). Za vsako pogodbo veljajo določbe teh splošnih pogojev.

Člani lahko sodelujejo v akciji z ustvarjanjem in objavo vsebin na družbenih omrežjih. Za ta način sodelovanja mora imeti član javno dostopen profil na družbenih omrežjih.

Pogodba, ki jo pogodbeni stranki skleneta za ta način sodelovanja, bo vsebovala podatke o trajanju akcije in številu objav na družbenih omrežjih, ki jih mora član objaviti ter druge stvari, ki so ključne za ta način sodelovanja med pogodbene stranke. Član mora objaviti vsebino v skladu z navodili Organizatorja.

5. Pravila obnašanja

 

Vsaka članica se mora zavedati, da je v času trajanja vsake akcije ambasadorka stranke organizatorja, kar se mora odražati v vedenju posamezne članice, ki sodeluje v akciji. V času trajanja akcije, kot tudi po zaključku akcije, se mora član vzdržati kakršnega koli vedenja, ki bi lahko kakorkoli škodilo ugledu stranke ali organizatorja. V primeru, da se tekom akcije ugotovi, da član ravna v nasprotju s to točko Splošnih pogojev, ima organizator pravico člana izključiti iz akcije. V tem primeru je član dolžan naročniku povrniti znesek izročenega darila.

6. Avtorske pravice

Član s sklenitvijo pogodbe in sodelovanjem v akciji prenese na organizatorja vse materialne avtorske pravice, opredeljene v tej točki Splošnih pogojev, do vsebin, ki jih član ustvarja in objavlja na družbenih omrežjih v času trajanja akcije in v zvezi z akcijo (v nadaljevanju Vsebina). Prenos materialnih avtorskih pravic na vsebini je popoln, časovno in prostorsko neomejen in izključen. Organizator ima pravico dajati Članu navodila glede ustvarjanja Vsebine.

Član prenaša na Organizatorja vse materialne avtorske pravice na Vsebinah, vključno z, a ne omejeno na: pravico do reproduciranja, predelave, avdiovizualnih predelav, pravico do distribuiranja in najema, pravico do javnega izvajanja, javnega prenosa, javnega predvajanja s fonogrami. in videogramov, pravico javnega prikazovanja, pravico do dajanja na voljo javnosti, pravico do prodaje in najema vsebine, distribucije vsebine ali druge uporabe vsebine, brez omejitev glede medija, na katerem se vsebina nahaja. Organizator lahko z vsebino razpolaga prosto, brez kakršnih koli omejitev. Organizator ima pravico vse pravice do vsebin v celoti ali delno prenesti na tretjo osebo.

Organizator podeljuje Članu neizključno in neprenosljivo licenco za objavo Vsebin na njenih družbenih omrežjih in njihovo uporabo v zasebne namene.

Član se strinja, da sodelovanje v akciji, sklenjeno s pogodbo, predstavlja zadostno in pošteno nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic na vsebini, kot je navedeno v tej točki Splošnih pogojev. Članica se strinja, da do Organizatorja nima nobenih drugih zahtevkov v zvezi s prenosom materialnih avtorskih pravic na Vsebinah.

7. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje kadarkoli spremeni, brez obveznosti obveščanja Članov ali drugih oseb, za katere veljajo ti Splošni pogoji.

Ako je bilo koja odredba Općih uvjeta ili Ugovora nevaljana ili neprovediva, to ne utječe na valjanost ili provedivost ostalih odredbi i ne utječe na valjanost Općih uvjeta i Ugovora u cjelini. U slučaju da je bilo koja odredba nevaljana ili neprovediva, kao i ako određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima ili Ugovorom, tada će takva odredba ili ugovorna ništavost biti zamijenjena tumačenjem koje odražava namjeru stranaka. i duhu Općih uvjeta i Ugovora.

Za tumačenje ovih Općih uvjeta i svih pravnih odnosa na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Članica nije potrošač u odnosu na Organizatora, stoga se odredbe potrošačkog zakonodavstva ne primjenjuju i ne koriste pri ocjeni odnosa između Članice i Organizatora.

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtjevi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili iz bilo kojeg pravnog odnosa na koji se ovi Opći uvjeti odnose, uključujući kršenja, prestanak ili valjanost Općih uvjeta ili bilo kojeg pravnog odnosa na koji ovi Opći uvjeti primjenjuju se, stranke će riješiti sporazumno. Ako spor, nesporazum ili zahtjev nije moguće riješiti mirnim putem u roku od 60 dana od početka rješavanja spora, svaki takav spor, nesporazum ili zahtjev bit će konačno riješen putem nadležnog suda.

Ti pogoji veljajo od 1.1. 2023.

bottom of page