top of page

'Izbrale mame' in 'Momfluencers - powered by moms'

Splošni pogoji poslovanja

 

1. Uvod

 

Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: „Splošni pogoji“) urejajo celotno razmerje med fizičnimi osebami, ki se prijavijo v skupnost „Izbrale mame“ in skupnost „Momfluencers – powered by Moms“ v okviru projekta „Izbrale mame“ (v nadaljevanju: „Članica“ kot posameznica oz. „Članice“ kot skupina posameznic) in družbama Selektiva d.o.o., Baranovićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvaška, OIB: 51781810407, MB: 04749766 (v nadaljevanju: „Organizator“) ter Promo.fil d.o.o., Letališka 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: 51776189, MŠ: 3665054 kot franšizojemalec za slovenski trg (v nadaljevanju: „Franšizojemalec“). Za namene teh Splošnih pogojev se Članica, Organizator in Franšizojemalec skupaj imenujejo Stranke in Stranke posamično.

 

Organizator in Franšizojemalec se ukvarjata z izvajanjem tržnih raziskav preko spleta in s posredovanjem oglaševanja prek družbenih omrežij na trgu pod blagovno znamko „Izbrale mame“. Obseg posredovanja oglasnega prostora je odvisen od želja strank, zato Organizator in Franšizojemalec Članicam ne dajeta nobenih zagotovil, da bodo izbrane za sodelovanje v oglaševalski kampaniji.

2. Prijave v družino »Izbrale mame« in trajanje članstva

Oseba postane Članica skupnosti »Izbrale mame« z vpisom vseh obveznih podatkov v spletni obrazec in z izrazom strinjanja s Splošnimi pogoji, ki urejajo obdelavo osebnih in drugih podatkov. Vsaka Članica ob vpisu v skupnost „Izbrale mame“ izrazi, da se strinja s Splošnimi pogoji in se zavezuje, da bo ves čas članstva v skupnosti „Izbrale mame“ spoštovala določila Splošnih pogojev.

 

Članica skupnosti »Izbrale mame« lahko postane samo polnoletna oseba, ki je hkrati tudi mama. Oseba, ki ni mama, ne more postati Članica skupnosti »Izbrale mame«.

 

Članstvo je prostovoljno. Članica lahko kadarkoli prekine članstvo v skupnosti „Izbrale mame“. Organizator in/ali Franšizojemalec lahko Članici kadarkoli prekineta članstvo brez navedbe razloga. V primeru, da Članica v skladu z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zahteva izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, oziroma ugovarja obdelavi osebnih podatkov ali pa zahteva uveljavljanje pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, Članici preneha članstvo v skupnosti »Izbrale mame«.

3. Informacije, ki jih zagotovi članica

Članica se zavezuje, da so vsi podatki, posredovani Organizatorju in/ali Franšizojemalcu, resnični in točni, ter da jih bo redno posodabljala.

 

Obdelava osebnih podatkov Članic je podrobneje opisana v posebnem dokumentu (»Izbrale mame – varstvo zasebnosti«).

4. Osnovni pogoji za sodelovanje v raziskavah zadovoljstva potrošnikov

Vsaka Članica kot udeleženka spletne ankete s svojo registracijo sprejema obstoječe Splošne pogoje.

Izključno ti Splošni pogoji in v njih navedene spletne strani predstavljajo vsebino dogovora članstva med Članicami kot udeleženkami spletnih anket ter Organizatorjem in Franšizojemalcem. Pri uporabi je vedno veljavna aktualna različica Splošnih pogojev poslovanja Organizatorja in Franšizojemalca, ki je objavljena na spletni strani https://www.izbrale-mame.com Prijavljene Članice oz. udeleženke spletnih anket prejmejo obvestilo o spremembah Splošnih pogojev po elektronski pošti.

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja se šteje za sprejeto, razen če Članica kot udeleženka spletnih anket izrecno ne poda ugovora pisno ali po elektronski pošti. O tem bo Članica kot udeleženka spletnih anket ob objavi sprememb izrecno obveščena. Ugovor mora biti vložen pri Organizatorju in/ali Franšizojemalcu v 14 dneh po objavi sprememb. V nasprotnem primeru se nove določbe štejejo za sprejete. Prispetje ugovora bo Organizator in/ali Franšizojemalec potrdil, nato pa bo s strani Organizatorja in/ali Franšizojemalca prišlo do prekinitve dogovora o članstvu.

5. Pogoji sodelovanja in razlogi za izključitev

 

Sodelovanje v spletnih anketah Organizatorja in Franšizojemalca je pogojeno z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

  • Sodelovanje je možno le pod pogojem sprejetja Splošnih pogojev poslovanja.

  • V raziskavi ima pravico sodelovati samo polnoletna oseba, ki je hkrati tudi mama.

  • Sodelovanje je možno samo za osebe z urejenim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Ob prijavi je Članica kot udeleženka dolžna vnesti pravilne zahtevane podatke. Vsaki Članici kot udeleženki spletne ankete je dovoljena le ena prijava v spletno anketo Organizatorja in Franšizojemalca. Članica kot udeleženka spletne ankete nima pravice prenašati svojega dostopa na tretje osebe. Organizator in/ali Franšizojemalec si pridržujeta pravico, da Članico kot udeleženko spletne ankete zavrneta tudi po opravljeni prijavi.

​​​

6. Izbor udeleženk spletne ankete

Organizator in/ali Franšizojemalec si pridržujeta pravico, brez navedbe razlogov, posameznim ali vsem udeleženkam omogočiti uporabo storitev Organizatorja in Franšizojemalca. Če za določeno spletno anketo kriterijem za izbor udeleženk ustreza več kot potrebno število oseb, bo njihov izbor sledil naključno.

Vsaka udeleženka, ki prejme vabilo na povezavo do spletne ankete, ima pravico anketo izpolniti le enkrat. To pravilo je v skladu z željo Organizatorja in Franšizojemalca, da bi bila anketa čimbolj verodostojna ter dostopna čim večjemu številu anketirancev.

7. Nadomestilo za sodelovanje v spletnih anketah

Organizator in Franšizojemalec ne plačujeta sodelovanja v spletnih anketah.

Organizator in Franšizojemalec si pridržujeta pravico na slavnostno podelitev priznanja Izbrale mame povabiti nekaj naključno izbranih Članic, ki so bile udeleženke spletne ankete, ter jih glede na zmožnosti obdariti z darilnimi vrečkami nagrajencev v projektu “Izbrale mame”.

8. Načini sodelovanja med strankami v projektu „Momfluencers - powered by Moms“

Za vsako oglaševalsko kampanjo, za katero se dogovorita Organizator in/ali Franšizojemalec ter Naročnik, bosta Organizator in/ali Franšizojemalec za sodelovanje v oglaševalski kampanji angažirala eno ali več Članic, ki so se strinjale s sodelovanjem v projektu „Momfluencers - powered by Moms“. Organizator in/ali Franšizojemalec bosta Članice za sodelovanje v oglaševalski kampanji izbrala po lastni presoji, brez kakršnekoli obveze izbora določene Članice za posamezno oglaševalsko kampanjo.

Po tem ko bosta Organizator in/ali Franšizojemalec izbrala Članico za sodelovanje v oglaševalski kampanji, bodo vse Stranke sklenile pogodbo oziroma dogovor o načinu in trajanju sodelovanja ter o drugih bistvenih elementih sodelovanja, kot so število objav na družbenih omrežjih in podobno (v nadaljevanju: Pogodba). Za vsako Pogodbo pravtako veljajo določbe teh Splošnih pogojev.

 

Članice lahko sodelujejo v oglaševalski kampanji z ustvarjanjem in objavo vsebin na družbenih omrežjih.

Za ta način sodelovanja mora imeti Članica javno dostopen profil na družbenih omrežjih.

Pogodba, ki jo vse Stranke sklenejo za ta način sodelovanja, bo vsebovala podatke o trajanju oglaševalske kampanje in številu objav na družbenih omrežjih, ki jih mora Članica objaviti ter druge stvari, ki so ključne za ta način sodelovanja med Strankami. Članica mora objavljati vsebino v skladu z navodili Organizatorja in/ali Franšizojemalca.

9. Pravila obnašanja v projektu „Momfluencers - powered by Moms“

Vsaka Članica se mora zavedati, da je v času trajanja vsake oglaševalske kampanje ambasadorka Naročnika v imenu Organizatorja in Franšizojemalca, kar se mora odražati v vedenju posamezne Članice, ki sodeluje v kampanji. V času trajanja kampanje, kot tudi po zaključku le-te, se mora Članica vzdržati kakršnega koli vedenja, ki bi lahko kakorkoli škodilo ugledu Naročnika ali Organizatorja in/ali Franšizojemalca. V primeru, da se tekom oglaševalske kampanje ugotovi, da Članica ravna v nasprotju s to točko Splošnih pogojev, imata Organizator in/ali Franšizojemalec pravico Članico izključiti iz kampanje.

10. Avtorske pravice v projektu „Momfluencers - powered by Moms“

Članica s sklenitvijo Pogodbe in sodelovanjem v oglaševalski kampanji prenese na Organizatorja in Franšizojemalca vse materialne avtorske pravice, opredeljene v tej točki Splošnih pogojev, do vsebin, ki jih Članica ustvarja in objavlja na družbenih omrežjih v času trajanja kampanje in v zvezi s kampanjo (v nadaljevanju Vsebina). Prenos materialnih avtorskih pravic do Vsebine je popoln, časovno in prostorsko neomejen in izključen (ekskluziven). Organizator in Franšizojemalec imata pravico dajati Članici navodila glede ustvarjanja Vsebine.

Članica prenese na Organizatorja in Franšizojemalca vse materialne avtorske pravice do Vsebin, vključno z, a ne omejeno na: pravico do reproduciranja, predelave, avdiovizualnih predelav, pravico do distribuiranja in najema, pravico do javnega izvajanja, javnega prenosa, javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico do dajanja na voljo javnosti, pravico do prodaje in najema Vsebine, distribucije Vsebine ali druge uporabe Vsebine, brez omejitev glede medija, na katerem se Vsebina nahaja. Organizator in Franšizojemalec lahko z Vsebino razpolagata prosto, brez kakršnih koli omejitev. Organizator in Franšizojemalec imata pravico vse pravice do Vsebin v celoti ali delno prenesti na tretjo osebo.

 

Organizator in/ali Franšizojemalec podeljujeta Članici neizključno in neprenosljivo licenco za objavljanje Vsebin na njenih družbenih omrežjih in uporabo v zasebne namene.

 

Članica se strinja, da sodelovanje v kampanji, sklenjeno s Pogodbo, predstavlja zadostno in pošteno nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic do Vsebine, kot je navedeno v tej točki Splošnih pogojev. Članica se strinja, da do Organizatorja in/ali Franšizojemalca nima nobenih drugih zahtevkov v zvezi s prenosom materialnih avtorskih pravic do Vsebine.

11. Končne določbe

Organizator in Franšizojemalec si pridržujeta pravico, da te Splošne pogoje kadarkoli spremenita, brez obveznosti obveščanja Članic ali drugih oseb, za katere veljajo ti Splošni pogoji.

 

Če je katera koli določba Splošnih pogojev ali Pogodbe neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost drugih določb in ne vpliva na veljavnost Splošnih pogojev in Pogodbe kot celote. V primeru, da je katera koli določba neveljavna ali neizvršljiva, kot tudi če posamezna zadeva ni urejena s Splošnimi pogoji ali Pogodbo, se tako določba ali pogodbena neveljavnost nadomesti z razlago, ki odraža namen strank in je v duhu Splošnih pogojev in Pogodbe.

 

Za razlago teh Splošnih pogojev in vseh pravnih razmerij, na katera se ti Splošni pogoji nanašajo, se uporablja pravo Republike Slovenije. Članica v razmerju do Organizatorja in Franšizojemalca ni potrošnik, zato se pri presoji razmerja med Članico ter Organizatorjem in Franšizojemalcem ne uporabljajo določbe potrošniške zakonodaje.

 

Vse spore, nesoglasja ali zahtevke, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev ali iz katerega koli pravnega razmerja, na katerega se ti Splošni pogoji nanašajo, vključno s kršitvami, prenehanjem ali veljavnostjo Splošnih pogojev, rešujejo stranke sporazumno. Če spora, nesporazuma ali zahtevka ne bo mogoče rešiti sporazumno v 60 dneh od začetka reševanja spora, bo vsak tak spor, nesporazum ali zahtevek dokončno rešen na pristojnem sodišču.

 

Ti Splošni pogoji veljajo od 1. maja 2023.

 

bottom of page
https://manage.wix.com/dashboard/a0d4e833-ad6c-4290-b5f3-8c6c2f6f7cc3/home